O nama

selma

Doc. dr. sc. Selma Jakupović, specijalista bolesti zuba i endodoncije

Selma Jakupović diplomirala je 2003. godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu sa prosječnom ocjenom 9,0, uz odlikovanje Stomatološkog fakulteta za postignut uspjeh u toku školovanja.

Nakon završenog studija počinje raditi u Domu zdravlja Travnik kao stomatolog opšte prakse u polivalentnoj stomatološkoj ambulanti.

Državni stručni ispit za doktora stomatologije polaže 2004. godine

Postdiplomski studij na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu upisuje 2005. godine, te polaže ispite sa prosječnom ocjenom 10,0.

Asistent na Katedri za bolesti zuba i endodonciju od 2007.godine.

Specijalizaciju iz oblasti Bolesti zuba i endodoncije počinje 2008. godine, koju 2011.godine uspješno završava polaganjem specijalističkog ispita.

Magistrirala je 2010. godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na temu “Ispitivanje nekarijesnih cervikalnih lezija permanentne denticije“

Viši asistent na Katedri za bolesti zuba i endodonciju od 2010.godine

Doktorsku tezu na na temu „Analiza uticaja okluzanog opterećenja u etiologiji nekarijesnih cervikalnih lezija na mandibularnom prvom premolaru“ uspješno brani 2013.godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Docent na Katedri za Bolesti zuba i endodonciju od 2014. godine.

Autor/koautor je 35 radova objavljenih u stručnim časopisima ili prezentiranih na kongresima.

 

Vedran Slika

Mr. sc. dr. stom. Vedran Jakupović, MBA

Vedran Jakupović diplomirao je 2004. godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Državni stručni ispit za doktora stomatologije polaže 2005. godine

Postdiplomski studij na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu upisuje 2005. godine.

U periodu 2008/2009 završava MBA studij na Henderson State University (USA) i stiče titulu Master of Business Administration

Magistrirao je 2010. godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na temu “Inovativni menadžment kao model za unapređenje zdravstvene usluge“

Trenutno na specijalizaciji iz ortodoncije.

Autor/koautor je 20 radova objavljenih u naučnim, stručnim časopisima ili prezentiranih na kongresima.